Letištní informační systém pro aerokluby a letecké organizace

Podmínky služby IS WebOffice'12

Základní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem služeb letištního informačního systému IS WebOffice portálu naseLetiste.cz (dále jen „služba“) a Zákazníkem.
 2. Provozovatelem webového portálu naseLetiste.cz a jeho služeb je Ing. Michal Peštuka, IČ 87617633, s místem podnikání Jungmannova 1405, Hradec Králové, 500 02 – fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
 3. Zákazníkem se stává právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na některou z nabízených služeb Provozovatele na stránkách http://weboffice.naseletiste.cz/ a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku Provozovatele. Uhrazením služby Zákazník projevuje souhlas s těmito smluvními podmínkami a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Provozovatel se zavazuje na základě objednávky Zakázníka, a po úhradě příslušné služby, objednanou službu zřídit nebo prodloužit.
 2. Služby se hradí formou předplatného dle aktuálního ceníku, zveřejněného na webu Provozovatele.
 3. Proforma faktury a faktury jsou Zákazníkovi odesílány elektronicky na e-mail uvedený při první objednávce služeb (viz Kontaktní osoba). V případě změny e-mailové adresy je Zákazník povinnen Provozovatele neprodleně informovat.
 4. U služeb, které lze prodlužovat, vystaví Provozovatel Zákazníkovi proforma fakturu (výzvu k platbě) na další období. Splatnost těchto proforma faktur je 14 dní.
 5. V případě neuhrazení služeb v době splatnosti má Provozovatel právo službu pozastavit nebo trvale zrušit, se všemi z toho plynoucími důsledky.
 6. Úhradou se rozumí okamžik připsání peněžních prostředků na účet Provozovatele.
 7. V souvislosti s poskytovanými službami může vyjímečně docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. V takovém případě Provozovatel nenese zodpovědnost za škody, které zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem. Zákazník je povinnen mít veškerá svá data vhodným způsobem zálohovaná.
 8. Pokud Zákazník s řádně uhrazenou službou pro dané období zjistí poškození nebo ztrátu uložených dat, je povinnen Provozovatele informovat, a to neprodleně po tom, co k této ztrátě nebo poškození dat došlo. Provozovatel se v takovém případě pokusí zajistit rychlou nápravu.

Technická podpora

 1. Pokud je součástní předplacených služeb technická podpora, je tato podpora poskytována elektronickou formou na e-mailové adrese podpora(zavináč)naseletiste(tečka)cz.
 2. Technická podpora se týká zajištění správné funkčnosti objednaných služeb a jejích součástí.
 3. V případě poruchy nebo podezření na nesprávnou funkci systému je Zákazník povinnen Provozovatele neprodleně informovat. Uvede při tom podrobný popis nalezené závady.
 4. Shledá-li Provozovatel příčinu hlášené poruchy na straně poskytované služby, vynaloží maximální úsilí na její odstranění.
 5. V souvislosti s řešením hlášené poruchy je Provozovatel oprávněn požadovat od Zákazníka dodatečné informace, včetně poskytnutí přesného popisu konfigurace počítače, na kterém se porucha projevuje.

Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

 1. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Obě smluvní strany považují za důvěrné všechny informace získané v rámci provozu služby a nebudou je bez souhlasu druhé strany poskytovat třetím osobám (vyjma informací, které jsou povinni poskytnout dle platného zákona).
 2. Poskytovatel je oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.
 3. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv týkajících se objednaných služeb a prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou korespondencí a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Takový e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou poštu - spam.
 4. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem na adresu jeho elektronické pošty. Zákazník může souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu kdykoliv odvolat, a to písemně na e-mailové adrese podpora(zavináč)naseletiste(tečka)cz.

Zánik smluvního vztahu

 1. Smlouva o poskytování předplacené služby IS WebOffice portálu naseLetiste.cz (dále jen "smlouva") se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí, a to písemně dopisem nebo e-mailem. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi.
 3. V případě, že Zákazník poruší tyto smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit.
 4. V případě, že se Zákazník rozhodne předplacenou službu vypovědět, nemá nárok na vrácení finanční částky, kterou již Provozovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije.
 5. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Provozovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.

Závěrečná ustanovení
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v textu těchto smluvních podmínek. O provedených změnách je Provozovatel povinnen Zákazníka informovat nejméně měsíc předem, a to vhodnou formou, například na internetových stránkách Provozovatele, e-mailem, oznámením na účetním dokladu apod.
Tyto smluvní podmínky jsou účinné od 1.12.2012.verze pro tisk
Menu:
oddelovac-p.gif oddelovac-p.gif
Provozovatel:
oddelovac-p.gif
Ing. Michal Peštuka

+420 773 126543

IČ: 87617633
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
oddelovac-p.gif
Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
(číslo reg.: 00038227)
oddelovac-p.gif
Vybrané reference:
oddelovac-p.gif
Aeroklub Hořice
(v provozu od 2008)
oddelovac-p.gif
Aeroklub Frýdlant n.O.
(od 2011)
oddelovac-p.gif
Všechna práva vyhrazena.
Ing. Michal Peštuka (C) 2008-2022